Informacja o projekcie

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Informacja o projekcie

"Odkrywamy Nnowe hryzonty"

Całkowita wartość projektu wynosi 487327,50 zł, w tym 93% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osiągnięte efekty dotyczące realizacji projektu:

  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku  angielskim, kompetencji matematycznych, naukowo ? technicznych oraz umiejętności uczenia się.
  • Rozwijanie, doskonalenie kompetencji społecznych,  cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach realizowanych zajęć  specjalistycznych.
  • Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z narzędzi TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzenie procesu  nauczania metodą eksperymentu, indywidualizację  pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
  • Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programów nauczania.
  • Doposażenie szkoły, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, nowe metody pracy, podniesienie kompetencji nauczycieli, które umożliwiają realizację celu szczegółowego. 

Projekt "Odkrywamy nowe horyzonty" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
(nr RPLD.11.01.02-10-A025/16) w ramach Priorytetu XI - Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 - Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 - Kształcenie ogólne.
Beneficjentem projektu jest Miasto Łódź będące Organem Prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. - 28.02.2018 r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 300 uczniów i 30 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodzi.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematyce, naukowo-technicznych,  a także umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych oraz kompetencji cyfrowych. Rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z narzędzi TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.
Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja zajęć
Projekt przewiduje bezpłatne dodatkowe zajęcia:
1. Dla uczniów klas 2-5 zajęcia z:
    - Matematyki (kl. 4 i 5),
    - Przyrody (kl. 3 i 5),
    - TIK (kl. 2 i 5),
    - Języka angielskiego (kl. 2 i 3).

2. Dla uczniów klas 4 - 5 zajęcia specjalistyczne:
    - logopedyczne;
    - terapeutyczne;
    - korekcyjno-kompensacyjne.
3. Dla uczniów kl. 1-5 zajęcia warsztatowe dotyczące umiejętności ucznia się oraz warsztat umiejętności społecznych.

Uczestnicy Projektu
W Projekcie będą brali udział uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Lodzi.
Na zajęcia będą kwalifikowani uczniowie spełniające następujące kryteria:
1. Uczniowie ze średnią oceną końcową z matematyki, 3.0 i mniej.
2. Uczniowie u których na podstawie obserwacji i testów kompetencji językowych stwierdzono    wysokie lub niskie predyspozycje w posługiwaniu się językiem angielskim.
3. Dzieci z ryzyka dysleksji i innymi zagrożeniami i stwierdzonymi innymi problemami  edukacyjnymi.
4. Uczniowie z wadami wymowy.
5. Uczniowie mający niskie wyniki w nauce oraz sprawiający problemy wychowawcze, które wpływają negatywnie na wynik edukacyjne.
6. Uczniowie ze średnią ocena końcowa z matematyki wynosząca 4,5 i więcej, w oparciu
   o dane zawarte w dzienniku elektronicznym.
7. Uczniowie wyróżniający się na zajęciach komputerowych ze stosowania TIK.

Warunki uczestnictwa w Projekcie:
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
1. Wyrażenie zgody przez rodziców na:
- uczestnictwo małoletniego w projekcie "Odkrywamy nowe horyzonty" oraz udział dziecka w zajęciach w ramach w ww. projektu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza,
- przetwarzanie danych osobowych małoletniego w związku z udziałem w projekcie "Odkrywamy nowe horyzonty" poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza,
- zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka w projekcie "Odkrywamy nowe horyzonty" poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

2. Podpisanie przez ucznia dokumentów:
- Obowiązki ucznia biorącego udział w zajęciach w ramach projektu "Odkrywamy nowe horyzonty".
- Kontrakt uczestnictwa w projekcie "Odkrywamy nowe horyzonty".

Szczegółowe informacje o realizacji projektu zawarte są w Regulaminie Projektu.

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".