Klauzula

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Koniec Roku 2020

Drodzy Uczniowie, Rodzice
i Nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z nas.

Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Wszyscy znaleźliśmy się w nowej, innej sytuacji, w której podejmowaliśmy wiele wyzwań.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim podziękować za rzetelność, wytrwałość, zaangażowanie w solidną, sumienną pracę.

Nauczycielom za to, że przekazując młodemu pokoleniu zasób wiedzy oraz umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra i piękna.

Wam Drodzy Rodzice dziękujemy za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra swoich dzieci.

Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy i osiągnięte wyniki.

A Wam, drodzy absolwenci, aby spełniły się Wasze oczekiwania związane z nową szkołą, a ścieżki życia, na które wkraczacie prowadziły tylko do sukcesów.

Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się już w szkole, pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

Wszystkim Wam życzymy spokojnych, słonecznych, udanych
i bezpiecznych wakacji.

 

Bezpieczne wakacje

PORADY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W okresie wakacyjnym część dzieci wyjedzie na kolonie, czy obozy, a część pozostanie w domach. Mając na uwadze dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi sytuacjami.

• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności, jakich dostarczają wakacje!

• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym - gdzie i z kim przebywacie!

• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych, wykopów...

• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!

• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników i osób dorosłych!

• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!

• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu – ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi!

• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów!

• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie!

• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

 

 

LATO w mieście 2020

W okresie ferii letnich Miasto Łódź w 22 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii dla uczniów klas I-III.
Zapisy od dnia 23.06.2020 od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły wyłącznie osobiście.

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Prezentacja - najważniejsze informacje

czytaj więcej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Uwaga zmiany w rekrutacji do szkół średnich

Szanowni Państwo, poniżej link do informacji ŁKO dotyczącej rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

http://www.kuratorium.lodz.pl/zmiana-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2020-2021/

Aktualizacja Rekrutacji

Termin rekrutacji do klas I na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będzie w formie elektronicznej
w dniach 4 - 29 maja 2020 r.
 
Więcej informacji w zakładce Rekrutacja 20/21

Komunikat

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach

przedłużone do 26 czerwca br. -

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Portal Gov.pl

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

 

Chmura - e learning

Proszę kliknąć w poniższy obrazek wybrać poziom/klasę/przedmiot.

 

„Działaj z imPETem!”

Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Link do głosowania na pracę konkursową naszej szkoły :

 

http://dzialajzimpetem.pl/prace-konkursowe/page/2/

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

w Szkole Podstawowej nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Łodzi

 

RODO – podstawowe informacje

25 maja 2018r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO - angielski skrót - GDPR - General Data Protection Regulation)

Kogo dotyczy RODO?

RODO dotyczy wszystkich podmiotów i firm, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od tego gdzie przetwarzane są dane osobowe. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową.

Co muszę zrobić w związku z RODO?

W związku z RODO nie musisz podejmować żadnych działań. Podane przez nas informacje zamieszczane są aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują Państwu uprawnienia oraz w celu wywiązania się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Szkołę

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administrator danych osobowych ustala w jakim celu i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe oraz odpowiada za to, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa, zawartą umową i w bezpieczny sposób.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" mieszcząca się w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 6, jest administratorem danych osobowych:

- pracowników, współpracowników oraz kandydatów

- uczniów i ich rodziców

- osób które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Szkołę w związku z działalnością statutową (oświatową) Szkoły

- wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – dane kontaktowe

Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, która w szczególności:

* monitoruje przestrzeganie RODO, innych przepisów o ochronie danych oraz regulacji wewnętrznych administratora, które dotyczą ochrony danych osobowych,

* współpracuje z organem nadzorczym, czyli Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

* pełni funkcję punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

adres pocztowy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala", Al. Harcerzy Zatorowców 6, 91-144 Łódź

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe odpowiednio w celu:

* realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz realizacji obowiązku szkolnego, (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z późniejszymi zmianami, (Dz. U. 2017, poz. 2198) § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO),

* sprawowania opieki oraz udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć (podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, art. 6 ust. 1 lit. c i d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO).

* podejmowania akcji edukacyjnych przez administratora oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Szkoły

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE - RODO)

* wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

(Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);

* przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę

(Podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 10 ust. 5 Karty nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe; art. 6 ust.1 lit. a) RODO na podstawie udzielonej zgody osoby której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z podjęciem działań na żądanie osoby której dane dotyczą)

* zawarcia i realizacji umów; (Podstawa prawna: ; art. 6 ust 1 lit. b) RODO)

* w zakresie monitoringu w celu prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Szkoły;

(Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f) RODO)

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W związki z funkcjonowaniem Szkoły przekazujemy dane osobowe innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców takim jak:

* organom władzy publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

* dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją oraz realizację jej celów (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, usług dziennika elektronicznego, firmom kurierskim lub pocztowym),

* towarzystwom ubezpieczeniowym, podmiotom sprawującym profilaktyczną opiekę medyczną,

* dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora

* dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza teren Unii Europejskiej.

 

Jak długo będziemy przetwarzać wasze dane?

Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez cały okres edukacji na terenie placówki następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy, Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Jakie przysługują mi prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

* prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych,

* prawo do ich sprostowania,

* prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

* prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

* prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

W sytuacji wystąpienia przez osobę której dane dotyczą z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio zainteresowanego w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

Czy moje dane osobowe podlegają profilowaniu?

Wobec przetwarzanych przez nas danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

1% podatku dla Norberta.

Pomóżmy Norbertowi w walce o przywrócenie sprawności i szybszy powrót do szkoły!
Jak można pomóc ?
- przekazać na rzecz Norberta 1 % podatku

Oto dane:
Nr KRS 0000273196  Cel szczegółowy : NORBERT GRACZYK

religia-podr

Szkoła widziana oczami dziecka

 ?Szkoła widziana oczami dziecka? to wewnątrzszkolny projekt na bazie, którego powstał film o naszej szkole:
? koordynator projektu - p. Małgorzata Wagner
? grupa badawcza - uczniowie klas 5 i 6
? realizacja filmu - uczniowie klas 6: Maja Łyskawka, Weronika Pisarkiewicz, Patrycja Błaszczyk, Łucja Puta, Szymon Kacprzak, Iga Olczyk, Jakub Stachecki, Maja Podsiadła, Dominik Dziuda, Julia Malicka
? montaż filmu: p. Sebastian Dominiak, p. Małgorzata Wagner

W ramach projektu uczniowie klas 5 i 6 wypowiedzieli się na temat - Jak postrzegają swoją szkołę? Wypowiedzi uczniów zostały podsumowane oraz upublicznione dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej. Podsumowaniem projektu jest film nakręcony przez wybranych uczniów klas 6. Zawiera on treści pochodzące z wypowiedzi uczniów z grupy badawczej.

Bardzo dziękujemy uczniom za szczere wypowiedzi na temat SP3. Ich analiza posłuży nam do poprawy jakości pracy naszej szkoły.

Życzymy miłego odbioru filmu - Małgorzata Wagner

Szkoła z klasą

 

      Szkoła z Klasą 2.0W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze po raz trzeci udział w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0. W tej edycji zespół odpowiedzialny za realizację programu wybrał problem nr 2 czyli PASJE DO NAUKI. Realizujemy go w oparciu o cel główny, pytanie: Jak szkoła motywuje do nauki, angażuje, rozwija pasje uczniów i nauczycieli?

 Zespół nauczycieli wybrał to zagadnienie, ponieważ uważamy, że warto się uczyć poprzez rozwijanie własnych pasji, że zdobywanie wiedzy jest inwestycją w swoją przyszłość, a nowe technologię ułatwiają drogę do odniesienia sukcesu. Mimo, że wszystkie zaangażowane grupy podeszły do tematu w różnoraki sposób, to liderzy grup spotykają się regularnie, omawiając dotychczasowe wypracowane efekty. 

 

Więcej informacji o Szkole z Klasą 2.0 można znaleźć pod adresem:

https://www.szkolazklasa20.pl

Chronimy dzieci

Chronimy dzieci
W naszej szkole realizujemy program profilaktyki przemocy wobec dzieci - "Chronimy Dzieci". Jest to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą

Celem programu "Chronimy Dzieci "jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

Realizacja programu przez szkołę oznacza, że: 

  • szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci
  • szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy szkoły są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Pierwsze szachowe sukcesy

 6 kwietnia 2017 r. ośmioro uczniów z klasy 1a i 1b po raz pierwszy wzięło udział w II Międzyszkolnym Turnieju Szachowym organizowanym przez SP nr 169 w Łodzi. W turnieju brało udział kilka szkół łódzkich, które przyłączyły się do programu "Edukacja przez szachy w szkole". Zmagania turniejowe odbywały się w zależności od stopnia zaawansowania graczy w dwóch grupach A i B. Każdy biorący udział w turnieju rozgrywał 7 rund 10-minutowych. Wyjście na konkurs miało stanowić dla dzieci pewnego rodzaju przygodę. Miały zobaczyć jak wyglądają takie konkursy, oswoić się z nową sytuacją, stresem, sprzecznymi emocjami. Nie nastawialiśmy się na zdobycie medali i zwycięstwa. Rzeczywiście konkurs przyniósł wiele emocji. Przegrane rundy były powodem łez, smutku, utraty wiary we własne siły. Były to trudne chwile dla naszych młodych szachistów. Musieli nie tylko walczyć z przeciwnikiem, ale co trudniejsze, ze sobą. Wyszli z tego zwycięsko, a nawet odnieśli niemały sukces: Bartosz Fisiak z klasy 1b zajął w turnieju II miejsce, Olgierd Sztuka z klasy 1b zajął III miejsce i Szymon Orłowski z klasy 1a zajął V miejsce.
W dobrych humorach, szczęśliwi i z medalami pierwszaki wracały do szkoły pochwalić się swoimi osiągnięciami.

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2017/06042017_turniej_szachowy{/gallery}

SKO w naszej szkole

Logo SKO

Żyrafa Lokatka

Uczniowie naszej szkoły coraz chętniej oszczędzają swoje kieszonkowe w SKO. Szkolna Kasa Oszczędności uczy jak mądrze wydawać pieniądze. Oszczędzanie w SKO jest proste i przyjemne. Wystarczy założyć konto u szkolnego  opiekuna SKO i wpłacać na nie kieszonkowe, większość operacji  na koncie można wykonywać przez Internet. Wszelkie informacje na temat działania Szkolnej Kasy Oszczędności można znaleźć na stronie: 

www.sko.pkobp.pl/sko

 

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2016/sko{/gallery}

 

Zasady Naboru 2019/2020

 

Zebranie dla rodziców klas I
w roku szkolnym 2019/2020

odbędzie się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 17:30

w stołówce szkolnej

 

 

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie 

w dniach 06.05.-28.05.2019 r.

Szczegółowy harmonogram na stronie UMŁ pod linkiem

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

 

Adres dla rodziców do systemu elektronicznego naboru: 

lodz.elemento.pl

 

Załączniki

Wniosek klauzula informacyjna

Zgłoszenie klauzula informacyjna

Mały Mistrz trzyma formę

W naszej szkole cały czas realizujemy Program Ministerialny ?Mały Mistrz?, który skierowany jest do dzieci z klas I-III szkółLogo Mały Mistrz podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Uczniowie klas młodszych zdobywają ciągle nowe sprawności sportowe, by w przyszłości zaowocowało to chęcią do ćwiczeń fizycznych i prowadzenia zdrowego trybu życia, gdzie sport jest jego ważnym elementem. Metoda ?Małego Mistrza? zapewnia dużą różnorodność proponowanych form aktywności ruchowych. Nauczyciele wykorzystują narzędzia pozwalające im na utrzymanie wysokiej atrakcyjności zajęć dzięki możliwości wyboru sposobu prowadzenia zajęć uwzględniającego sześć głównych sprawności wprowadzanych poprzez 15 promowanych dyscyplin sportowych. Tylko patrzeć jak będziemy w przyszłości zbierać tego owoce może nawet na arenach międzynarodowych.

Główne cele programu "Mały Mistrz":
1. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
2. Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu
    i prowadzeniu zajęć  wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
3. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą
    programową;
4. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
5. Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;
6. Zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;
 

{gallery cols=2}artykuly/2016/24032017_malymistrz{/gallery}

Program eTwinning - Europejska społeczność szkolna

"eTwinning" to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach. 

"eTwinning" poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

W naszej szkole jest obecnie realizowany projekt eTwinning "Friends above all", oparty na współpracy szkół z Grecji, Francji, Rumunii, Litwy, Turcji i Polski. Uczniowie wykonują zadania w oparciu o historię "The Rainbow Fish",  z której wysnuwa się morał, że dzielenie się z innymi oraz przyjaźń to bardzo ważne wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie klas 3d i 3e przygotowywali prezentacje multimedialne, wykonywali prace plastyczne i "tęczowe rybki", które wysyłane były do poszczególnych szkół.

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2016/etwinning{/gallery}

Edukacja Globalna dla Najmłodszych

"Edukacja globalna dla najmłodszych" - to piąta edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Jej celem jest przybliżyć dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej, ukazywać różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to pobudzać do solidarności międzyludzkiej już najmłodszych.


Dnia 29 maja 2017 r. w klasie 3E odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" "Edukacja Globalna Najmłodszych". Uczniowie w ramach zajęć zapoznali się z kulturą i tradycją Nepalu. Na zajęciach uczniowie poznawali najwyższe góry świata Himalaje. Dowiedzieli się jak żyją ludzie na "dachu świata". Zobaczyli jakie różnice są między dziećmi uczącymi się w szkołach Nepalu i u nas w Polsce.
W trakcie zajęć uczniowie tworzyli tradycyjną nepalską mandalę.
Na zakończeni bawili się w tradycyjną zabawę rówieśników z tego górskiego kraju
"Ryba i żaba".
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. Efektem były sporządzone prezentacje.

{gallery cols=2}artykuly/2017/28052017-nepal{/gallery}


Dnia 8 maja 2017 r. w klasie 3E odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" "Edukacja Globalna Najmłodszych". Uczniowie w ramach zajęć zapoznali się z kulturą i tradycją Kenii. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli jakie zwierzęta żyją w tym afrykańskim kraju. Zapoznały się kenijskimi parkami narodowymi porównując je z parkam w Polsce. Uświadomiły sobie jaki wpływ ma turystyka na życie mieszkańców i rozwój Kenii. Mogły zapoznać się ze zwrotami w języku suahili. Zapoznali się też z zamieszkującymi ten kraj Masajami.
Zajęcia wywołały duże zainteresowanie i w związku z tym uczniowie przygotowali specjalne prezentacje o tym afrykańskim kraju.

{gallery cols=2}artykuly/2017/08052017-kenia{/gallery}


W ramach realizacji projektu Edukacja Globalna Najmłodszych dnia 10.04.2017 r. uczniowie klasy III E zapoznali się kulturą i tradycjami Boliwii, kraju leżącego w Ameryce Południowej. Zajęcia poprowadziła p. Ewa Czop - trenerka z Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła". W formie prezentacji uczniowie poznali specyfikę tego kraju - położenie, rośliny, zwierzęta, charakterystyczne budowle, stroje, zajęcia ludności i zabawy dzieci.
W czasie zajęć dzieci wykonały enchoque (kulołapka) - popularną zabawkę, a zarazem grę zręcznościową.
Zarówno prezentacja, jak i własna praca, sprawiły wszystkim wielką frajdę. 

{gallery cols=2 rows=1}artykuly/2017/10042017_edukacja_globalna{/gallery}


Dnia 28 listopada 2016 r. w klasie 3E odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" "Edukacja Globalna Najmłodszych". Uczniowie w ramach zajęć zapoznali się z kulturą i tradycją Indonezji. Mogły dowiedzieć się czym jest bioróżnorodność. Dlaczego zanika i jak można ją chronić. Prowadząca warsztaty pani Ewa Czap opowiadała o zagrożonych wyginięciem gatunkach zwierząt.
W trakcie zajęć dzieci mogły zapoznały się z tradycyjnymi grami indonezyjskimi. Zabawy te wzbudziły wiele radości. Szczególne zainteresowanie wzbudziły rośliny i zwierzęta występujące tylko na wyspach Indonezji.

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2016/20161128_indonezja{/gallery}


 Dnia 17 listopada 2016 r. w klasie III E odbyły się warsztaty w ramach projektu Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" - Edukacja Globalna Najmłodszych. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z kulturą i tradycjami Mongolii. Dzieci były bardzo zaciekawione przedstawianymi informacjami. Zadawały dużo pytań, porównując zwyczaje tego azjatyckiego kraju tradycjami funkcjonującymi w naszym kraju.

{gallery cols=2 rows=2}artykuly/2016/20161117_edukacja_globalna{/gallery}

 

Podkategorie

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".