Rekrutacja 20/21

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Nabór 2020/2021

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

I. Informacje ogólne

Od 4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do:
- 29 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów ogólnodostępnych oraz do oddziałów integracyjnych dla kandydata bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

21 maja 2020 r. do godz. 15.00 – do oddziałów integracyjnych dla kandydatów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Łódź oraz Publiczna Szkoła Podstawowa "Mileszki". 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:      

 

lodz.elemento.pl

 

I. Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie: 

 1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydatmieszka,przyjęty jest
  on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej.

  

             JAK WPROWADZIĆ ZGŁOSZENIE

https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_zgloszenia_do_szkoly_obwodowej.mp4

  2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

 

WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów do szkoły wybranej w I preferencji.

  

              JAK WPROWADZIĆ WNIOSEK 

 https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_wniosku_do_szkoly_podstawowej.mp4

  

 1. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych uczestniczą również w elektronicznej rekrutacji. Mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

 Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy integracyjnej rodzic wypełniając wniosek wybiera grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku oraz orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny rodzice załączają w systemie do 21.05.2020 r. do godz. 15.00.

Ze względu na zaistniałą sytuację dopuszcza się możliwość przesyłania skanów oświadczeń rodziców, że dziecko jest w trakcie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazane orzeczenie należy przekazać do szkoły w ciągu 5 dni
od dnia rozpoczęcia w niej nauki przez dziecko.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie
z ogólnymi zasadami
postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same, jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

  

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO 

 https://uml.lodz.pl/files/public/user_upload/Rejestracja_dziecka_z_orzeczeniem_o_potrzebie_ksztalcenia_specjalnego.mp4

 

II.  Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły: 

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnejszkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się
  na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1444)
 2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.
 4. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności
  od najbardziej do najmniej preferowanej.
  W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały
  te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej
  z podanym miejscem zamieszkania).

 

III.  Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz przyznane im punkty, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 1444): 

1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej,
co kandydat lub już do niej uczęszcza – 32 punkty;

2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega – 16 punktów; 

3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 8 punktów; 

4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego – 4 punkty; 

5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat
– 2 punkty;

6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana
w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji – 1 punkt.

 

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są: 

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza; 

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja. W okresie epidemii możliwe jest potwierdzenie spełniania drugiego kryterium poprzez oświadczenie rodziców.* 

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się
w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata. W okresie epidemii możliwe jest potwierdzenie spełniania trzeciego kryterium poprzez oświadczenie rodziców.*

Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2066, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 1428) 

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.  

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest  kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia. 

Uwaga* - Zaznaczone dokumenty należy dostarczyć do szkoły w ciągu 5 dni
od dnia rozpoczęcia w niej nauki przez dziecko.

  

 1. IV.            Harmonogram czynności wpostępowaniu rekrutacyjnym
  do klas pierwszych szkół podstawowych
 1. 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA
  lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentów oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wydruku ww. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
  we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach.

 ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów
we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

 1. 04.05.2020 r. – 21.05.2020 r.  do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU do klas integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenia rodziców, że dziecko jest w trakcie badań
  w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. 01.06.2020 r. – 02.06.2020 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. 09.06.2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły.
 3. 10.06.2020 r. – 16.06.2020 r. do godz. 15.00 – załączenie w systemie skanu/zdjęcia woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Pobrany ze strony UMŁ dokument należy podpisać i  załączyć w systemie skan/zdjęcie. 

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja
z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 1. 17.06.2020 r. do godz. 12.00 -podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na stronie internetowej szkoły.

 

V. Tryb odwoławczy 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić
  do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej. 
 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Nabór do klas pierwszych trwa

w dniach 4 maja 2020r. – 29 maja 2020 r.

 

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 – załączniki nr 2 i nr 3 do Zarządzenia Nr 3717/VIII/20 z dnia 31 marca 2020 r Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021.

2. UCHWAŁA NR XLIII/1152/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

UWAGA !!!
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.
Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów lub zgłoszenie należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan lub zdjęcie w/w dokumentów.

Dokumenty winny być podpisane przez obojga rodziców. W przypadku braku jednego z podpisów prosimy o dołączenie oświadczenia, z jakiego powodu brak jest podpisu.

 

 Więcej informacji na stronie UMŁ

https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/ 

 

Wniosek - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy

Zgłoszenie - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został zgłoszony kandydat do klasy pierwszej.

 

 

Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".