Chronimy dzieci

Chronimy dzieci
W naszej szkole realizujemy program profilaktyki przemocy wobec dzieci - "Chronimy Dzieci". Jest to program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą

Celem programu "Chronimy Dzieci "jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.

Realizacja programu przez szkołę oznacza, że: 

  • szkoła posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci
  • szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • szkoła posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy szkoły są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • szkoła oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem