Rzecznik Praw Ucznia

Rodo

Wchodząc na naszą stronę akceptujesz politykę ochrony danych osobowych RODO czytaj więcej

 

Rzecznik 2019/2020

Funkcje Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2019/2020 pełni p. Sebastian Dominiak

 

Rzecznik dostępny jest na terenie placówki w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 10:45

wtorek 8:00 - 12:55

środa 8:55 - 14:40

czwartek 8:00 - 13:40

piątek 11:40 - 14:40

 

 

 

FUNKCJĘ RZECZNIKA PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PEŁNI PANI IDA WÓJCIK

Uczniowie mogą zgłaszać się do rzecznika w następujących dniach:

Poniedziałek- 8.00- 12.30

Wtorek- 9.00-11.00

Środa- 8.00-13.00

Czwartek- 9.00-14.30

Piątek- 8.00-14.30

WYBORY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

25 września społeczność szkolna wybierała Rzecznika Praw Ucznia na kolejną 2-letnią kadencję.

Wybory odbyły się w drodze tajnego głosowania. Po podliczeniu wszystkich oddanych głosów Rzecznikiem Praw Ucznia na lata 2018/2019 i 2019/2020 została pani Ida Wójcik.

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole uczniowie mają możliwość skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Ucznia, gdy potrzebują wsparcia przy rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest w wyniku tajnego głosowania przez społeczność szkolną na dwa lata.

Kadencja w roku szkolnym 2016/2017  i  2017/2018 - funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni p. Ida Wójcik.


Od 4 września 2017 r. uczniowie mogą zgłaszać się do niej codziennie (w sali 41) w następujących godzinach:

 
dzień tygodnia godziny
poniedziałek   8:00 - 10:30
wtorek 10:00 - 13:30
środa 09:00 - 13:30
czwartek 10:00 - 13:30
piątek  09:00 - 13:30

Wykaz dokumentów


WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA:

 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
 2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)
 3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.
 4. O RZECZNIKU PRAW DZIECKA Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Tryb postępowania w kwestiach spornych

 Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ - UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL - UCZEŃ:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Zakres obowiązków Rzecznika

ZAKRES OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA

 • znajomość aktów prawnych dotyczących społeczności uczniowskiej,
 • przyjmowanie skarg i wniosków uczniów na temat naruszeń ich praw
 • udzielanie pomocy osobom proszącym o interwencję w zakresie naruszania praw ucznia,
 • udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
 • wspomaganie działań uczniów podczas dochodzenia ich praw
 • wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego,
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • kontrolowanie realizacji rozwiązania spraw spornych.

Zadania Rzecznika

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

 • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
 • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
 • uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły
 • stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
 • wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
 • upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną.


Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.Linki

 

 

 


 

Programy:
 Aby dowiedzieć się więcej należy kliknąć
na wybrane logo

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kronika filmowa

Deklaracja dostępności

" Do końca roku 2020 strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych".