Zadania Rzecznika

DO ZADAŃ RZECZNIKA NALEŻY:

  • kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia,
  • gromadzenie dokumentacji o przypadkach łamania jego praw,
  • uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły
  • stanie na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka,
  • wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej i demokratyzacji życia szkolnego,
  • upowszechnianie wiedzy na temat instytucji zajmujących się ochroną prawną.


Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do Rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.