Tryb postępowania w kwestiach spornych

 Tryb postępowania w kwestiach spornych UCZEŃ - UCZEŃ:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
  • skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego lub psychologa w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
  • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
  • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych NAUCZYCIEL - UCZEŃ:

  • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
  • podjęcie mediacji ze stronami,
  • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
  • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.