Samorząd Uczniowski

Samorząd UczniowskiSamorząd Uczniowski w naszej szkole jest bardzo aktywny. Uczniowie angażują się w życie szkoły i mają wiele ciekawych pomysłów. Są otwarci na drugiego człowieka i chętnie organizują imprezy mające na celu zebranie pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. Łączą przyjemne z pożytecznym.

CELE  DZIAŁALNOŚCI  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO:   

- Popieranie inicjatyw uczniowskich
- Aktywizowanie życia społecznego szkoły
- Nawiązanie współpracy z absolwentami SP 3
- Wdrażanie młodzieży do działalności na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, uczenie samodzielności, aktywności oraz organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku
- Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie z poszanowaniem zasad demokracji  i  tolerancji
- Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych
- Rozwijanie potrzeby działań na rzecz zwierząt i przyrody
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
- Podejmowanie działań na rzecz promowania szkoły
- Prowadzenie dyskusji, prezentowanie własnego zdania, argumentowanie
- Dbałość o przyjazną atmosferę w szkole i szacunek dla jej pracowników
- Prezentowanie przez uczniów swoich talentów, zdolności i zainteresowań

 Plan pracy samorządu powstaje przy współpracy z uczniami naszej szkoły. Są w nim uwzględnione ich propozycje. We wrześniu wszyscy uczniowie biorą udział w kampanii wyborczej na przewodniczącego samorządu.  Wybierają  Rzecznika Praw Dziecka. Zatwierdzają dni wolne od zajęć dydaktycznych, wysokość średniej ocen do nagród i decydują o innych ważnych dla szkoły sprawach. Uczniowie uczestniczą  w spotkaniach z Dyrektorem SP3 Małgorzatą Cylke, aby przedstawić jej swoje propozycje i prośby. Chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, których często są pomysłodawcami. Zakres działalności samorządu jest szeroki. Integruje społeczność szkolną podczas imprez i zabaw szkolnych, konkursów i turniejów sportowych, konkursów talentów, akcji pomocy na rzecz zwierząt, chorego kolegi. Dyrektor i nauczyciele biorą udział wspólnie z uczniami w imprezach i akcjach, rozgrywają mecze. Uczniowie starszych klas przygotowują i prowadzą z pomocą nauczycieli imprezy dla uczniów klas młodszych. Podczas przerw odbywa się dla uczniów czytanie książek, zabawy ruchowe. Uczniowie włączają się do pomocy przy pracy w bibliotece, rozdawaniu posiłków w stołówce szkolnej.

DZIAŁANIA CAŁOROCZNE:

- Propagowanie idei samorządności wśród uczniów i popieranie inicjatyw uczniowskich - zebranie propozycji uczniów dotyczących pracy samorządu nowym roku szkolnym.
- Organizowanie spotkań przedstawicieli samorządu z dyrektorem szkoły i opiekunami.
- Akcja "Szczęśliwy numerek"
- Pomoc przy rozdawaniu posiłków w stołówce szkolnej.
- Prace wspierające działalność biblioteki szkolnej.
- Akcja pod hasłem "Wszyscy potrzebujemy ciszy"
- konkurs "Mistrz cichej zabawy"
- konkurs "Klasa szanująca ciszę"
-  "Nie masz przyjaciela,  książka czeka" - akcja propagująca czytanie za pomocą e-czytników i tradycyjnych książek.

U nas zawsze się coś dzieje i nigdy nie jest nudno!

Informacje o realizacji poszczególnych inicjatyw można przeczytać w zakładce Wydarzenia.